*/ /* */ /* */ /* */ /* */ /* */ /* "> */ /* */ /* */ /* */ /* */ /* */ /* "> */ /* */ /* */ /* */ /* */ /* */ /* " />

۱,۵۰۰ تومان

در این پروژه شما قادر هستید به صورت حرفه ای اما کالا آسان گالری فوق العاده زیبا از تصاویر خود با موضوعات مختلف از جمله کسب و کار، تجارت، خاطرات، تفریحات، ازدواج و دیگر موارد با افکت قطعات پازل بسازید.

مشخصات پروژه :

قابل استفاده در افتر”\u067e\u06cc\u0634 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u0648\u0628\u0627\u06cc\u0644″],”Desktop preview”:[“\u067e\u06cc\u0634 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0633\u06a9\u062a\u0627\u067e”],”Please provide an SEO title by editing the snippet below.”:[“\u0644\u0637\u0641\u0627 \u06cc\u06a9 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0626\u0648 \u0628\u0627 \u0648\u06cc\u0631\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u062a\u0646 \u0632\u06cc\u0631\u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u062f\u0647\u06cc\u062f.”],”Meta description preview:”:[“\u067e\u06cc\u0634 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u062a\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a:”],”Slug preview:”:[“\u067e\u06cc\u0634 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0646\u0627\u0645\u06a9:”],”SEO title preview:”:[“\u067e\u06cc\u0634 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0626\u0648:”],”Close snippet editor”:[“\u0628\u0633\u062a\u0646 \u0648\u06cc\u0631\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0631 \u0627\u0633\u0646\u06cc\u067e\u062a”],”Slug”:[“\u0646\u0627\u0645\u06a9″],”Remove marks in the text”:[“\u0639\u0644\u0627\u0645\u0627\u062a \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647 \u067e\u0627\u06a9 \u06a9\u0646\u06cc\u062f”],”Mark this result in the text”:[“\u0639\u0644\u0627\u0645\u062a \u0632\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u062a\u0646″],”Marks are disabled in current view”:[“\u0639\u0644\u0627\u0626\u0645 \u062f\u0631 \u0646\u0645\u0627\u06cc \u062c\u0627\u0631\u06cc \u063a\u06cc\u0631\u0641\u0639\u0627\u0644 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f”],”Content optimization: Good SEO score”:[“\u0628\u0647\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0645\u062d\u062a\u0648\u0627: \u0646\u0645\u0631\u0647 \u0639\u0627\u0644\u06cc \u0633\u0626\u0648″],”Good SEO score”:[“\u0646\u0645\u0631\u0647 \u062e\u0648\u0628 \u0633\u0626\u0648″],”Content optimization: OK SEO score”:[“\u0628\u0647\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0645\u062d\u062a\u0648\u0627: \u0646\u0645\u0631\u0647 \u0642\u0627\u0628\u0644 \u0642\u0628\u0648\u0644 \u0633\u0626\u0648″],”OK SEO score”:[“\u0646\u0645\u0631\u0647 \u0645\u0639\u0645\u0648\u0644\u06cc \u0633\u0626\u0648″],”Content optimization: Bad SEO score”:[“\u0628\u0647\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0645\u062d\u062a\u0648\u0627: \u0633\u0626\u0648 \u0627\u0645\u062a\u06cc\u0627\u0632 \u0628\u062f\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f”],”Bad SEO score”:[“\u0646\u0645\u0631\u0647 \u0628\u062f \u0633\u0626\u0648″],”Content optimization: Has feedback”:[“\u0628\u0627\u0632\u062e\u0648\u0631\u062f ( \u0646\u0638\u0631 \u062c\u062f\u06cc\u062f ) \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u0627\u0633\u062a.”],”Feedback”:[“\u0628\u0627\u0632\u062e\u0648\u0631\u062f”],”http:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Stop_words”:[“http:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Stop_words”],”The focus keyword appears in the URL for this page.”:[“\u06a9\u0644\u0645\u0627\u062a \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u062f\u0631 URL \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u0646\u062f.”],”You have far too little content, please add some content to enable a good analysis.”:[“\u0634\u0645\u0627 \u0645\u062a\u0646 \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u06a9\u0645\u06cc \u062f\u0627\u0631\u06cc\u062f\u060c \u0644\u0637\u0641\u0627 \u0645\u062d\u062a\u0648\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u0645\u062a\u0646 \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u060c\u062a\u0627 \u0628\u062a\u0648\u0627\u0646 \u062a\u062d\u0644\u06cc\u0644 \u062e\u0648\u0628\u06cc \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0627\u062f.”],”The images on this page contain alt attributes.”:[“\u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u062e\u0627\u0635\u06cc\u062a alt \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.”],”The images on this page do not have alt attributes containing the focus keyword.”:[“\u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0647 \u062e\u0635\u06cc\u0635\u0647 alt \u06a9\u0647 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647\u200c\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f \u0631\u0627 \u0646\u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.”],”The images on this page contain alt attributes with the focus keyword.”:[“\u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0647 \u062f\u0627\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0635\u06cc\u0635\u0647 alt \u062d\u0627\u0648\u06cc \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647\u200c\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.”],”The text does not contain any subheadings. Add at least one subheading.”:[“\u0645\u062a\u0646 \u0647\u06cc\u0686\u06af\u0648\u0646\u0647 \u0632\u06cc\u0631\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f. \u062f\u0633\u062a \u06a9\u0645 \u06cc\u06a9 \u0632\u06cc\u0631\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.”],”None of the paragraphs are too long, which is great.”:[“\u0647\u06cc\u0686 \u06a9\u062f\u0627\u0645 \u0627\u0632 \u067e\u0627\u0631\u0627\u06af\u0631\u0627\u0641 \u0647\u0627\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u062e\u06cc\u0644\u06cc \u0637\u0648\u0644\u0627\u0646\u06cc \u0646\u06cc\u0633\u062a\u0646\u062f\u060c \u0628\u0633\u06cc\u0627\u0631 \u0639\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a.”],”The page title is wider than the viewable limit.”:[“\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0627\u0632 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u0647 \u0642\u0627\u0628\u0644 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u062a\u0631 \u0645\u06cc \u0628\u0627\u0634\u062f.”],”The page title has a nice length.”:[“\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0637\u0648\u0644 \u062e\u0648\u0628\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f.”],”The page title is too short. Use the space to add keyword variations or create compelling call-to-action copy.”:[“\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u062e\u06cc\u0644\u06cc \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0628\u0631\u0627\u06cc \u067e\u0631 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0642\u0633\u0645\u062a \u0627\u0632 \u06a9\u0644\u0645\u0627\u062a \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u06cc \u0645\u062a\u0646\u0648\u0639 \u06cc\u0627 \u06a9\u0644\u0645\u0627\u062a \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628 \u062c\u0630\u0628 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.”],”The length of the meta description is sufficient.”:[“\u0637\u0648\u0644 \u0645\u062a\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d \u06a9\u0627\u0641\u06cc \u0627\u0633\u062a.”],”The meta description contains the focus keyword.”:[“\u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a \u0645\u062a\u0627 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647\u200c\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a.”],”The keyphrase is over 10 words, a keyphrase should be shorter.”:[“\u06a9\u0644\u0645\u0647 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0627\u0632 10 \u062d\u0631\u0641 \u062f\u0627\u0631\u062f \u060c \u06a9\u0644\u0645\u0647 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u06cc \u0628\u0627\u06cc\u062f \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647 \u0628\u0627\u0634\u062f “],”ok”:[“\u062a\u0623\u06cc\u06cc\u062f”],”Please provide a meta description by editing the snippet below.”:[“\u0644\u0637\u0641\u0627 \u0628\u0627 \u0648\u06cc\u0631\u0627\u06cc\u0634 \u0645\u062a\u0646 \u0632\u06cc\u0631 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a \u0645\u062a\u0627 \u0631\u0627 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u062f\u0647\u06cc\u062f.”],”Edit snippet”:[“\u0648\u06cc\u0631\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0633\u0646\u06cc\u067e\u062a”],”You can click on each element in the preview to jump to the Snippet Editor.”:[“\u0634\u0645\u0627 \u0645\u06cc \u062a\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0648\u0631\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0648\u06cc\u0631\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0631 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u0647\u060c \u0631\u0648\u06cc \u0647\u0631 \u067e\u0627\u0631\u0627\u0645\u062a\u0631 \u062f\u0631 \u067e\u06cc\u0634 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06a9\u0644\u06cc\u06a9 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.”],”SEO title”:[“\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0626\u0648″],”Needs improvement”:[“\u0628\u0647 \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u062f\u0627\u0631\u062f”],”Good”:[“\u062e\u0648\u0628″],”very difficult”:[“\u062e\u06cc\u0644\u06cc \u0633\u062e\u062a”],”Try to make shorter sentences, using less difficult words to improve readability.”:[“\u0633\u0639\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u062c\u0645\u0644\u0647 \u0647\u0627 \u0631\u0648 \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647 \u062a\u0631\u060c \u0627\u0632 \u06a9\u0644\u0645\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0628\u0627 \u0633\u062e\u062a\u06cc \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0646\u06cc\u062f. “],”difficult”:[“\u0633\u062e\u062a”],”Try to make shorter sentences to improve readability.”:[“\u062a\u0644\u0627\u0634 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u062c\u0645\u0644\u0627\u062a \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647\u200c\u062a\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u062e\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc \u0628\u0633\u0627\u0632\u06cc\u062f.”],”fairly difficult”:[“\u0648\u0627\u0642\u0639\u0627 \u0633\u062e\u062a”],”OK”:[“\u062a\u0627\u06cc\u06cc\u062f”],”fairly easy”:[“\u0648\u0627\u0642\u0639\u0627 \u0622\u0633\u0627\u0646″],”easy”:[“\u0622\u0633\u0627\u0646″],”very easy”:[“\u062e\u06cc\u0644\u06cc \u0631\u0627\u062d\u062a”],”The copy scores %1$s in the %2$s test, which is considered %3$s to read. %4$s”:[“\u0646\u0645\u0631\u06c0 \u0645\u062a\u0646 \u0634\u0645\u0627 %1$s \u0627\u0632 %2$s \u0627\u0645\u062a\u062d\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0646\u062f\u0646 %3$s \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f. %4$s”],”The focus keyword appears in the first paragraph of the copy.”:[“\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647\u200c\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0646\u062f \u0646\u062e\u0633\u062a \u0645\u062a\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.”],”The focus keyword doesn’t appear in the first paragraph of the copy. Make sure the topic is clear immediately.”:[“\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647\u200c\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0646\u062f\u0650 \u0646\u062e\u0633\u062a \u0645\u062a\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f. \u0645\u0637\u0645\u0626\u0646 \u0634\u0648\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0628\u062d\u062b \u0628\u0644\u0627\u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0634\u0631\u0648\u0639 \u0645\u062a\u0646\u060c \u0622\u0634\u06a9\u0627\u0631 \u06af\u0631\u062f\u062f.”],”The keyword density is %1$s, which is great; the focus keyword was found %2$d times.”:[“\u062a\u0631\u0627\u06a9\u0645 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u062a\u0646 %1$s \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0639\u0627\u0644\u06cc \u0627\u0633\u062a\u061b \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647 %2$d \u0628\u0627\u0631 \u067e\u06cc\u062f\u0627 \u0634\u062f.”],”The keyword density is %1$s, which is over the advised %3$s maximum; the focus keyword was found %2$d times.”:[“\u0686\u06af\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647 %1$s \u0627\u0633\u062a\u060c \u06a9\u0647 \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0634\u06cc\u0646\u0647 \u0645\u06cc\u0632\u0627\u0646 \u062a\u0648\u0635\u06cc\u0647 \u0634\u062f\u0647\u200c\u06cc %3$s \u0627\u0633\u062a\u060c \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647\u200c\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc %2$d \u0628\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0645\u062a\u0646 \u06cc\u0627\u0641\u062a \u0634\u062f.”],”A meta description has been specified, but it does not contain the focus keyword.”:[“\u0645\u062a\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a \u0645\u0634\u062e\u0635 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0627\u0645\u0627 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647\u200c\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u0646\u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.”],”No meta description has been specified. Search engines will display copy from the page instead.”:[“\u0645\u062a\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a \u0645\u0634\u062e\u0635 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0645\u0648\u062a\u0648\u0631 \u0647\u0627\u06cc \u062c\u0633\u062a\u062c\u0648 \u0642\u0633\u0645\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u062a\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062c\u0627\u06cc \u0622\u0646 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u062f\u0627\u062f.”],”The meta description is under %1$d characters long. However, up to %2$d characters are available.”:[“\u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a \u0645\u062a\u0627 \u06a9\u0645\u062a\u0631 \u0627\u0632 %1$d \u06a9\u0627\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0631 \u0627\u0633\u062a\u060c \u062f\u0631 \u0636\u0645\u0646 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a \u0628\u0627 \u062d\u062f\u0627\u06a9\u062b\u0631 %2$d \u06a9\u0627\u0631\u0627\u06a9\u062a\u0631 \u0645\u062c\u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a.”],”You have not used the focus keyword in any subheading (such as an H2) in your copy.”:[“\u0634\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647\u200c\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0627\u0632 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0632\u0647\u200c\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0647\u06cc\u0686\u06a9\u062f\u0627\u0645 \u0627\u0632 \u0632\u06cc\u0631\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 (\u0646\u0638\u06cc\u0631 \u062a\u06af H2) \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0646\u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc\u062f.”],”The focus keyword appears in %2$d (out of %1$d) subheadings in the copy. While not a major ranking factor, this is beneficial.”:[“\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647\u200c\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0631 %2$d \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f (\u0627\u0632 %1$d) \u0632\u06cc\u0631\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f. \u0627\u06af\u0631 \u0686\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0633\u0623\u0644\u0647 \u0639\u0627\u0645\u0644 \u0631\u062a\u0628\u0647\u200c\u0628\u0646\u062f\u06cc \u0645\u0647\u0645\u06cc \u0646\u06cc\u0633\u062a\u060c \u0627\u0645\u0627 \u0645\u0641\u06cc\u062f \u0627\u0633\u062a.”],”The images on this page are missing alt attributes.”:[“\u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0647 \u062e\u0627\u0635\u06cc\u062a alt \u0646\u062f\u0627\u0631\u0646\u062f.”],”No links appear in this page, consider adding some as appropriate.”:[“\u0644\u06cc\u0646\u06a9\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0647 \u0638\u0627\u0647\u0631 \u0646\u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\u062f\u0631\u0646\u0638\u0631 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f \u0686\u0646\u062f \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628 \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.”],”This page has %1$s nofollowed link(s) and %2$s normal outbound link(s).”:[“\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0647 %1$s \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f\u0647\u0627\u06cc\u0634 nofollowed \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u0647\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0648\u062c\u06cc %2$s \u0646\u0631\u0645\u0627\u0644 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.”],”This page has %1$s outbound link(s), all nofollowed.”:[“\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0647 %1$s \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u062e\u0631\u0648\u062c\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f \u0648 \u0647\u0645\u0647 nofollowed \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f.”],”This page has %1$s outbound link(s).”:[“\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0647 %1$s \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u062e\u0631\u0648\u062c\u06cc \u062f\u0627\u0631\u062f.”],”You’re linking to another page with the focus keyword you want this page to rank for. Consider changing that if you truly want this page to rank.”:[“\u0634\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u0628\u0631\u06af\u0647 \u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u06a9\u0644\u0645\u0647 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0644\u06cc\u0646\u06a9 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u062f \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0647 \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u0628\u0647 \u0631\u062a\u0628\u0647 \u062f\u0627\u062f\u0646 \u062f\u0627\u0631\u06cc\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc\u0634. \u062a\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0647 \u0634\u0645\u0627 \u0645\u06cc\u062e\u0648\u0627\u0647\u06cc\u062f \u062d\u062a\u0645\u0627 \u0628\u0631\u06af\u0647 \u0631\u0627 \u0631\u062a\u0628\u0647 \u0628\u0646\u062f\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f.”],”No images appear in this page, consider adding some as appropriate.”:[“\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647 \u0639\u06a9\u0633\u06cc \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0646\u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f. \u0634\u0627\u06cc\u062f \u0628\u0647\u062a\u0631 \u0628\u0627\u0634\u062f \u0639\u06a9\u0633\u06cc \u0627\u0636\u0627\u0641\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u062f.”],”The SEO title contains the focus keyword, but it does not appear at the beginning; try and move it to the beginning.”:[“\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0626\u0648 \u062d\u0627\u0648\u06cc \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647\u200c\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a\u060c \u0627\u0645\u0627 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0638\u0627\u0647\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647\u061b \u0633\u0639\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f \u0622\u0646 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0628\u0628\u0631\u06cc\u062f.”],”The SEO title contains the focus keyword, at the beginning which is considered to improve rankings.”:[“\u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0633\u0626\u0648 \u0634\u0627\u0645\u0644 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647\u200c\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u0628\u0627\u0639\u062b \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0631\u062a\u0628\u0647\u200c\u0628\u0646\u062f\u06cc \u0634\u0648\u062f.”],”Please create a page title.”:[“\u0644\u0637\u0641\u0627 \u06cc\u06a9 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u06a9\u0646\u06cc\u062f.”],”The slug for this page is a bit long, consider shortening it.”:[“\u0646\u0627\u0645\u06a9 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0647 \u06a9\u0645\u06cc \u0628\u0644\u0646\u062f \u0627\u0633\u062a\u060c \u0628\u0647 \u06a9\u0648\u062a\u0627\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u0634 \u0641\u06a9\u0631 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.”],”The focus keyword does not appear in the URL for this page. If you decide to rename the URL be sure to check the old URL 301 redirects to the new one!”:[“\u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647\u200c\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u062f\u0631\u0633 URL \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0647 \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0646\u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f. \u0627\u06af\u0631 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u0628\u0647 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631\u0646\u0627\u0645 \u0627\u06cc\u0646 URL \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647\u200c\u0627\u06cc\u062f\u060c \u0645\u0637\u0645\u0626\u0646 \u0634\u0648\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u0622\u062f\u0631\u0633 \u0642\u062f\u06cc\u0645\u06cc \u0631\u0627 \u0627\u0631\u062c\u0627\u0639 301 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u062f.”],”You’ve used this focus keyword %1$s%2$d times before%3$s, it’s probably a good idea to read %4$sthis post on cornerstone content%5$s and improve your keyword strategy.”:[“\u0634\u0645\u0627 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0644\u0645\u0647 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u06cc \u0627\u0635\u0644\u06cc %1$s%2$d \u0628\u0627\u0631 \u0642\u0628\u0644 %3$s \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u062f \u060c \u0645\u0645\u06a9\u0646 \u0627\u0633\u062a \u0627\u06cc\u062f\u0647 \u062e\u0648\u0628\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062e\u0648\u0627\u0646\u062f\u0646 %4$s \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0637\u0644\u0628 \u0628\u0631 \u0645\u062d\u062a\u0648\u0627\u06cc \u0628\u0646\u06cc\u0627\u062f\u06cc %5$s \u0648 \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0627\u0633\u062a\u0631\u0627\u062a\u0698\u06cc \u06a9\u0644\u0645\u0647 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u06cc \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0627\u0634\u062f.”],”You’ve used this focus keyword %1$sonce before%2$s, be sure to make very clear which URL on your site is the most important for this keyword.”:[“\u0634\u0645\u0627 \u0627\u0632 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647\u200c\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc %1$s \u0642\u0628\u0644\u0627 \u0647\u0645 \u06cc\u06a9 \u0628\u0627\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u06cc\u062f %2$s\u060c \u0645\u0637\u0645\u0626\u0646 \u0634\u0648\u06cc\u062f \u06a9\u0647 \u0645\u0634\u062e\u0635 \u0628\u0627\u0634\u062f \u06a9\u0647 \u06a9\u062f\u0627\u0645 \u0622\u062f\u0631\u0633 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u06cc\u062a \u0634\u0645\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647\u200c\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0645\u0647\u0645\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0627\u0633\u062a.”],”You’ve never used this focus keyword before, very good.”:[“\u0642\u0628\u0644\u0627 \u0647\u0631\u06af\u0632 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647\u200c\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0641\u0627\u062f\u0647 \u0646\u06a9\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc\u062f\u060c \u062e\u06cc\u0644\u06cc \u062e\u0648\u0628 \u0627\u0633\u062a.”],”No focus keyword was set for this page. If you do not set a focus keyword, no score can be calculated.”:[“\u0647\u06cc\u0686 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647\u200c\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u06af\u0647 \u062a\u0639\u06cc\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a. \u0627\u06af\u0631 \u06a9\u0644\u06cc\u062f\u0648\u0627\u0698\u0647\u200c\u06cc \u06a9\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u062a\u0639\u06cc\u06cc\u0646 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0628\u0627\u0634\u062f\u060c \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0645\u062a\u06cc\u0627\u0632\u06cc \u0645\u062d\u0627\u0633\u0628\u0647 \u06a9\u0631\u062f.”],”Meta description”:[“\u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a \u0645\u062a\u0627″],”Snippet preview”:[“\u067e\u06cc\u0634 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0627\u0633\u0646\u06cc\u067e\u062a”]}}},”contentAnalysisActive”:”1″,”keywordAnalysisActive”:”1″,”show_markers”:”1″,”publish_box”:{“labels”:{“content”:”\u062e\u0648\u0627\u0646\u0627\u06cc\u06cc”,”keyword”:”\u0633\u0626\u0648″},”statuses”:{“na”:”\u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a\u0631\u0633 \u0646\u06cc\u0633\u062a”,”bad”:”\u0628\u0647 \u0628\u0647\u0628\u0648\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u062f\u0627\u0631\u062f”,”ok”:”\u062a\u0627\u06cc\u06cc\u062f”,”good”:”\u062e\u0648\u0628″}}};
/* ]]> */